Search This Blog

Tuesday, 24 June 2014

Na het einde van de Almere Icedôme als toekomstige schaatstempel van Nederland: werd er nu wel of géén overheidssubsidie gevraagd aan de gemeente Almere?!

Vandaag schrijf ik weer een eenmalig artikel in het Nederlands, omdat het onderwerp – de Almere Icedôme – mij als Almerenaar zo na aan het hart ligt. 

Op 4 juni van dit jaar – ruim twee maanden ná het verstrijken van de officiële deadline voor het volledig rondkrijgen van de financiering en de exploitatie van de Icedôme – werd het spijtige nieuws bekend gemaakt door NOC/NSF en de KNSB, dat de Almere Icedôme zich definitief niet gekwalificeerd had als toekomstige schaatstempel van Nederland:

De schaatsbaan Icedôme in Almere wordt toch niet de nieuwe schaatstempel van Nederland. Het consortium achter de baan heeft niet de benodigde middelen bij elkaar gekregen 'om de afgesproken zekerheden te kunnen leveren', zo liet sportbond KNSB vanmiddag weten. Volgens het consortium bestaan er onzekerheden over zowel financiering als exploitatie, zo schrijft het op Facebook.

Daarom hebben sportkoepels KNSB en NOC*NSF de samenwerking met de Icedôme beëindigd. Zowel de twee bonden als de Icedôme zelf betreuren dat het zo is gelopen, staat in een verklaring.

Ik heb vorige jaar een aantal artikelen geschreven (lees bijvoorbeeld dit artikel en dit)  over de Almere Icedôme: onder andere het verslag van een exclusief interview van Ernst’s Economy for You met Folkert Buiter, die samen met ex-schaatser Jakko Jan Leeuwangh de ontwikkelaar en stuwende kracht was achter de Almere Icedôme.

Hoewel er op dit moment door het consortium – met hierin de bouwondernemingen Royal BAM Groep NV ($BAMNB) en Van Wijnen Groep N.V. – officieel nog steeds wordt doorgewerkt aan het project Almere Icedôme, lijkt dit toch vooral een achterhoedegevecht te worden.

Ik betwijfel dan ook of het project ooit de tekentafel zal ontstijgen, temeer daar BAM in haar jaarverslag had aangegeven minder aan het voorfinancieren van projecten te willen doen, vanwege de financiële risico’s van zulke projecten, alsmede het afbreukrisico voor het bedrijf. Persoonlijk vind ik dit een buitengewoon spijtige ontwikkeling, maar onvermijdelijk, gezien de gang van zaken van de laatste maanden waarin geen enkele voortgang werd bereikt met betrekking tot de bouwfinanciering en de exploitatie van de Icedôme.

Er zat mijzelf echter één ding dwars, na het definitieve afblazen van het Almere Icedôme project als toekomstige schaatstempel. Tijdens het interview met Folkert Buiter, heeft deze mij tot twee keer toe bezworen dat er geen enkele sprake zou zijn van staatssteun of gemeentesubsidies tijdens de bouw van de Icedôme.

Hij zei dit zo in het eerste deel van het interview:

Ernst: Draagt Almere als gemeente nog kosten bij?

Folkert: Dat mag niet en dat willen wij niet. De gemeente moet het bestemmingsplan uitwerken en onderzoeken doen. Almere moet de te leveren grond bouwrijp maken en ontwikkelen, omdat een gedeelte ook openbaar blijft. Wie het beheer gaat doen, moet nog uitonderhandeld worden.

Almere kan gebruikers en verenigingen steunen met prestatiesubsidies en startsubsidies, maar dan wel binnen de regels van de wet. Het subsidiëren van maatschappelijk belang kan plaatsvinden zonder strijdigheid met EU wetgeving en de Wet Markt en Overheid.
Ik ga er vanuit dat Almere er belang bij heeft om een universiteit te faciliteren, alsmede het Centrum Topsport en Onderwijs (CTO) en allerlei faciliteiten voor top- en breedtesport te steunen, maar dat zijn maatschappelijke subsidies: prestatiesubsidies. Dat helpt organisaties soms over een drempel heen.  Als zoiets als schoolschaatsen door de ouders zelf moet worden betaald, dan gaat dat haast niet zonder steun.

En in het tweede deel van het interview kwam hij daar desgevraagd nog wat uitgebreider op terug:

Ernst: De grondprijzen die Almere vroeg [ca. €15 miljoen - EL]: zijn dat marktconforme prijzen?

Folkert: Dat zijn de grondprijzen die de gemeente er voor vraagt. Zij hanteren in hun grondprijsbeleid een bepaalde bandbreedte voor grondprijzen, vastgesteld door de gemeenteraad.

Ernst: En daar zit geen stiekeme subsidie in?!

Folkert: Nee, het is allemaal verifieerbaar, omdat het allemaal openbaar wordt gemaakt na een besluit. Wij betalen de grondprijs, maar wij verwachten dan wel dat Almere de grond bouwrijp maakt en heel goed inricht. Daar heeft de gemeente zelf ook belang bij.

Nu al hebben partijen zich gemeld, omdat de Icedôme Almere er komt en er daarnaast een retailpark wordt aangelegd: bedrijven, organisaties voor sport etc. Daardoor heeft de Icedôme als project een enorme spin off voor de gemeente.

Echter, gemeentes mogen uitsluitend maatschappelijke belangen subsidiëren; iets dat wij niet zijn. Wel kunnen ze de sporten subsidiëren die van onze faciliteiten gebruikmaken. De gemeente kan daarnaast ook een business paviljoen nemen en dat doen ze waarschijnlijk ook. In de business en exploitatie spelen ze echter geen rol.

Ernst: Loopt de gemeente nog enig risico gedurende de bouw- en exploitatiefase?

Folkert: Als de handtekeningen door de relevante partijen eenmaal zijn gezet, helemaal niet meer.

Ernst: Ook niet in de vorm van bankgaranties en verpandingen, waarbij ze als contragarant optreden?

Folkert: Nee, dat is ook ongeoorloofde staatsteun. Dat mag helemaal niet. Wij willen geen last hebben van discussies over staatssteun. Alles wat we kunnen krijgen omdat het mag: graag! Ook maatschappelijke subsidies voor sportverenigingen die onze klanten worden en voor onze overige partners: be my guest. Geld gaat daarheen en komt dan indirect bij ons. Maar dat is geoorloofde staatssteun: dat is toegestaan.

Ernst: Maar er is dus geen enkele vorm van garantie of garantstelling door Almere?!

Folkert: Nee, dat moet ook niet.

Folkert Buiter leek mij een man van zijn woord en ik geloofde hem daarom ook, toen hij mij zo duidelijk bezwoer dat er geen enkele sprake zou zijn van gemeentesubsidies of staatssteun.

Tot mijn verbazing zag ik echter op 11 juni in het lokale weekblad ‘Almere Deze Week’ het volgende citaat staan, naar aanleiding van uitspraken gedaan door wethouder Henk Mulder van Almere:

Wethouder Henk Mulder van Gemeente Almere
Foto gemaakt door: Ernst Labruyère
Klik erop om te vergroten.
Wethouder Henk Mulder is teleurgesteld in de ontwikkelingen. Hij liet weten dat het consortium de gemeente verzocht heeft financieel aan het complex bij te dragen. Dat was voor de gemeente onbespreekbaar, zo liet ook burgemeester Annemarie Jorritsma weten. Het is ontzettend jammer dat het consortium het niet voor elkaar gekregen heeft. Wij hebben als gemeente het initiatief altijd gesteund, maar ook altijd benadrukt dat het om een particulier initiatief gaat en dat we er als gemeenschap geen geld in willen steken. En aan die afspraken houden wij ons.

Het nieuws dat het consortium bij de gemeente om steun heeft gevraagd, is opmerkelijk. Initiatiefnemer Folkert Buiter liet weten wel drienhalf keer de benodigde financiën te kunnen binnenhalen. Er zouden zelfs al plannen zijn om naast Icedôme Almere een complex te bouwen dat raakvlakken had met de ijstempel.

Omdat het nieuws van deze lokale krant zo in tegenspraak was met wat ik van Folkert Buiter zelf had gehoord, heb ik in eerste instantie twee partijen om een officiële reactie gevraagd: 

Folkert Buiter gaf in een mail aan, dat hij door medische omstandigheden niet in staat was mijn mail uitgebreider te beantwoorden.

Hij verwees mij daarom door naar CEO Cees van Bemmel van het Baarnse bouwbedrijf Van Wijnen, die daarnaast ex-wethouder van de Gemeente Almere is, namens de VVD (Portefeuilles Financiën, Grondbedrijf, Stadscentrum, Sport en Vinex Onderhandelingen).

Desgevraagd reageerde de directiesecretaresse van CEO Van Bemmel van Van Wijnen met de volgende zin:

“Namens de heer Van Bemmel deel ik u mee dat wij geen mededelingen doen over het project”.

Gelukkig kreeg ik wel een veel uitgebreider antwoord op mijn vragen aan wethouder Henk Mulder van Almere.

Projectdirecteur van Almere Poort, F. van Deursen, reageerde met het volgende uitgebreide antwoord:

Pagina 1 van brief Gemeente Almere
Brief in het bezit van: Ernst Labruyère
Klik erop om te vergroten.

Pagina 2 van brief Gemeente Almere
Brief in het bezit van: Ernst Labruyère
Klik erop om te vergroten.

‘Na 1 april jongstleden bleek in gesprekken met het Consortium dat het zonder actieve financiële ondersteuning vanuit de overheid, waaronder de gemeente, niet zou gaan lukken om aan de eisen van de KNSB en NOC/NSF te voldoen. Het Consortium heeft de gemeente vervolgens om een financiële bijdrage verzocht. In gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau is daarop verkend hoe binnen de gestelde randvoorwaarden van eerdere collegebesluiten (geen risicodragende participatie in financiering of exploitatie) en de bestaande mogelijkheden het project kon worden ondersteund.

Naar aanleiding daarvan is door de gemeente aan het Consortium aangegeven dat de gemeente in staat is door middel van een aantal maatregelen bij te kunnen dragen aan het haalbaar maken van het project. De maatregelen zouden liggen op het terrein van het uitgeven van de grond in erfpacht, het toepassen van stimuleringsmaatregelen, werkgelegenheidssubsidies en het bouw- en woonrijp maken. Omdat dit uitgangspunt van de gemeente vooraf helder was, is niet gesproken over een subsidie. Voor wat betreft staatssteun geldt dat wanneer overheidssteun gemeld en getoetst wordt in Brussel, met toestemming, bepaalde vormen van overheidssteun mogelijk zijn. Ook bij de provinciale steun aan de vernieuwbouw en renovatie van ‘Thialf’ is dit bijvoorbeeld het geval en is goedkeuring verkregen uit Brussel’.

Uit deze correspondentie blijkt maar weer hoe lastig het is om een dergelijk project als de Almere Icedôme winstgevend te krijgen op de lange termijn. 

Ook blijkt achteraf hoe terecht mijn vragen van oktober vorig jaar aan Folkert Buiter zijn geweest, over het verstrekken van subsidie en overheidssteun door Almere. En dit, terwijl Buiter op dat moment nog dacht dat het Icedôme project ruimschoots gerealiseerd kon worden zonder subsidie.

Gezien het soms twijfelachtige verleden van de gemeente Almere met ambitieuze bouwprojecten – zie bijvoorbeeld Het Kasteel van Almere – respecteer ik de beslissing van de gemeente, om geen gemeentesubsidie te verstrekken voor de bouw van de Icedôme, zeer.

Dit gelezen hebbende, ga ik er van uit dat binnenkort het doek zal vallen voor de Almere Icedôme, omdat het definitief onmogelijk zal blijken een dergelijk groot project zonder overheidssteun te realiseren. 

Dit temeer, omdat de belangrijkste ‘klanten’ van de Icedôme NOC/NSF en KNSB op 4 juni hun opdracht inmiddels hebben ingetrokken. 

Dit is een zeer spijtige, maar schijnbaar onvermijdelijke ontwikkeling.

No comments:

Post a Comment

Blogoria.de

Blogarchief